สารพันปัญหา

สารพันปัญหา

ข้อที่ 1.ผู้ที่กรอกใบสมัครสอบ ผิดพลาดในกรณีดังต่อไปนี้


       (1)  เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
       (2)   ชื่อ  สกุล
       (3)  คำนำหน้า

           ท่านสามารถยื่นคำร้อง พร้อมเอกสารหลักฐาน เพื่อขอแก้ไขข้อมูลในใบสมัครสอบแข่งขันฯ ได้ภายในวันที่  11 กรกฎาคม  2554   ในวันและเวลาราชการ โดยให้ติดต่อที่

               ฝ่ายสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง  กองการเจ้าหน้าที่   กรมบังคับคดี                     
              โทร. 0 2881 4819


โดยเขียนคำร้องขอแก้ไข และยื่นหลักฐาน ดังต่อไปนี้ (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)
                    1. แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล
                    2. ใบสมัครคัดเลือกที่พิมพ์ออกจากระบบ และสำเนาจำนวน  1 ฉบับ                   
                    3. บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนา จำนวน 1 ฉบับ


ข้อ 2.  ผู้ที่กรอกใบสมัครผิดพลาดในกรณีอื่นๆ คณะกรรมการฯ จะพิจารณาดำเนินการแก้ไขให้ เมื่อผู้สมัครยื่นหลักฐานครบถ้วน

ข้อ 3. จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ  และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่  22  กรกฎาคม  2554  ทางเว็บไซต์ http://job.led.go.th    หัวข้อ   การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ


ข้อ 4.  หากเกิดปัญหากรณีดังต่อไปนี้
        4.1  สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง คุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ
              สามารถติดต่อได้ที่               
             ฝ่ายสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง  กองการเจ้าหน้าที่   กรมบังคับคดี                     
              โทร. 02   881 4819
     ในวันและเวลาราชการ

        4.2  ปัญหาเกี่ยวกับ การกรอกใบสมัคร การส่งใบสมัคร การ Print ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0 2652 8244  และ 0 2257 7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.